Książki sportowe dostępne na labotiga.pl - La Vuelta a Espana
 
Kup książkę w naszej księgarni:
Zapoznaj się z dodatkowymi materiałami:
Inne wydania książki:

Barςa moim życiem

 • Autor:
  Xavier Her­nán­dez Creus, Javie­r Migu­el
 • Tytuł oryginału:
  Mi vida es el Barça
 • Tłumaczenie:
  Bar­bara Bardadyn
 • Data wydania:
  maj 2011
 • Cena okładkowa:
  34,95 zł
 • Format:
  168 x 229 mm
 • Liczba stron:
  178 36 stro­ni­cowy album ze zdjęciami
 • ISBN:
  978-83-931575-3-2

Auto­bio­gra­fia Xaviego

Dla­czego toster peł­nił tak ważną rolę w jego życiu? Dla­czego oferta Milanu o mały włos nie dopro­wa­dziła do roz­łamu w rodzi­nie? Któ­remu tre­ne­rowi pora­dził, by nie pod­pi­sy­wał kon­traktu z Bar­ce­loną? Z któ­rym kolegą chciał się bić? Który pił­karz fascy­no­wał go naj­bar­dziej? O co cho­dziło Louisowi Ara­go­ne­sowi, kiedy pod­czas meczów pro­sił go, żeby „wpadł w trans”? Może­cie łatwo zna­leźć odpo­wie­dzi na te i wiele innych pytań – wystar­czy zagłę­bić się z nami w tę szczerą i zaska­ku­jącą auto­bio­gra­fię Xaviego Her­nán­deza, napi­saną we współ­pracy z Javie­rem Migu­elem, redak­to­rem dzien­nika „Sport”.

Xavier Her­nán­dez Creus

Tra­fił do szkółki Bar­ce­lony mając zale­d­wie 11 lat. Jego umie­jęt­no­ści pozwo­liły mu szybko awan­so­wać z dru­żyn mło­dzie­żo­wych do Bar­ce­lony B, z którą awan­so­wał do Segunda Divi­sion. Zade­biu­to­wał w pierw­szej dru­ży­nie w meczu o Puchar Hisz­pa­nii i okrasił ten występ bramką. Z repre­zen­ta­cją Hisz­pa­nii zdo­był mistrzo­stwo świata do lat 20 i srebrny medal na olim­pia­dzie w Syd­ney, ale naj­więk­sze suk­cesy – Mistrzo­stwo Europy (2008) i Świata (2010) przy­szły dopiero nie­dawno. W FC Bar­ce­lo­nie jest od lat posta­cią klu­czową, obec­nie rekor­dzi­stą jeśli cho­dzi o liczbę wystę­pów w pierw­szej dru­ży­nie. Zdo­był wszyst­kie tytuły, jakie tylko można sobie wyobra­zić, ale nadal nie powie­dział ostat­niego słowa.

Wal­czymy o swoje za pomocą jedy­nej broni, jaka znaj­duje się w naszym zasięgu i któ­rej nikt nigdy nam nie odbie­rze: gra­jąc w piłkę!

O Mes­sim:
Był tak nie­śmiały, że pro­sił nawet o pozwo­le­nie, gdy chciał zmie­nić kanał w tele­wi­zo­rze albo sko­rzy­stać z kom­pu­tera. Ten chło­piec, który led­wie miał odwagę, by powie­dzieć choćby jedno słowo, aby nikomu nie prze­szka­dzać, został władcą całego świata.

O Inie­ście:
Dwie cechy naj­le­piej cha­rak­te­ry­zują pił­ka­rza genial­nego: nigdy się nie ukrywa i poka­zuje cha­rak­ter na boisku. Andrés posiada je obie i to w postaci zmultiplikowanej.

O Puy­olu:
Pod wzglę­dem siły fizycz­nej nie pokona go nikt. W tym aspek­cie prze­wyż­sza całą naszą drużynę.

O Guar­dioli:
Zafa­scy­no­wał mnie od pierw­szej chwili. Jego pomysł na dru­żynę, bar­dzo kla­rowny i pre­cy­zyjny, wydał mi się tak inte­re­su­jący, że nie­za­an­ga­żo­wa­nie się w niego byłoby samobójstwem.